Życie według świętego Jana Pawła II

Każde czasy mają swoje wyzwania i problemy, którymi żyją ludzie. Każde czasy potrzebują także swoich bohaterów. Ale także swoich rozwiązań. Jan Paweł II w Krakowie w 2002 roku w swojej homilii powiedział: „Bracia i siostry! () pragnę przypomnieć raz jeszcze słowa, które napisałem w encyklice o Bożym miłosierdziu: Człowiek dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w stosunku do bliźnich”.
Zdaniem papieża Polaka świętość życia ludzkiego ma swój początek już w akcie stworzenia człowieka na obraz Boży. Bóg stwarza człowieka do nieśmiertelności, do życia pełnego i doskonałego. Jako dar Boży życie jest dobrem, które człowiek powinien przyjąć, zachować i rozwijać. Tylko człowiek nosi w sobie podobieństwo do Boga. Bóg udziela coś z siebie stworzeniu.