Twarze Solidarności

Jadwiga Rudnicka, absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej, pracowała w Biurze Projektów Prosynchem w Gliwicach. Tworzyła struktury NSZZ Solidarność na Śląsku. W programie wspomina nieco dziś przemilczane porozumienie zawarte 11 wrześ