Trzeci punkt widzenia

Czy istnieje zbieżna perspektywa historyczna i aksjologiczna dla wszystkich krajów europejskich? Dom Historii Europejskiej w Brukseli jako przykład intencji postrzegania integracji Europy w oparciu o wizję integralności wspólnych wartoś