Taśmy bezpieki

Jednym z głównych przejawów działalności kontrwywiadu PRLu była inwigilacja zachodnich dyplomatów. Służby korzystały w tym celu z uniwersalnych metod, jak całodobowe obserwacje i inwigilacja. Próbowano także przewerbować w