Spór o historię

W 1505 roku dwudziestodwuletni Marcin Luter wstąpił do zakonu augustianów, dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Trawił go jednak niepokój o własne zbawienie. Niepokój ustał, gdy doszedł do przekonania, że sama wiara usprawiedliwia człowieka. Nadużycia związane z handlem odpustami pobudziły Lutra do działania. W 1517 roku swoje przemyślenia zawarł w 95 tezach, które przesłał swojemu przełożonemu zakonnemu oraz miejscowemu biskupowi i arcybiskupowi Magdeburga. W 1519 roku w czasie publicznej debaty w Lipsku zakwestionował nieomylność soborów oraz prymat papieża. Luter zerwał z Kościołem katolickim. Rozpoczął się proces nazywany dziś Reformacją. Powstały nowe wyznania chrześcijańskie, między innymi luteranizm i kalwinizm. W kim Luter znalazł sojuszników? Jak Reformacja zmieniła Europę?