Rodzinny ekspres

Wychowanie chrześcijańskie dziecka polega na stworzeniu odpowiedniej atmosfery, która sprzyja przekazaniu podstawowych wiadomości religijnych, na ukształtowaniu postawy moralnej, by życie było zgodne z wyznawaną wiarą. Rodzice są pierwszymi nauczycielami wiary. A pierwsze religijne przeżycia są tak silne, że mają wpływ na dalszy rozwój życia religijnego. I właśnie o tym porozmawiamy w Rodzinnym ekspresie. Ważne jest, aby nie straszyć dziecka Bogiem, że ukarze, nie mówić, gdy je spotka nieszczęście, upadło, pobiło się, że Bóg je ukarał. Pokazywać dziecku obraz Boga, dobrego Ojca, który nas kocha i którego dziecko też powinno kochać. Bardzo ważne jest też, aby pomóc dziecku w jego stosunku do katechezy. By swój udział na lekcjach religii traktowało, jako udział z wyboru, świadomy i z przekonania, że to mu pomoże w życiu zarówno w ogólnej kulturze, jak i w samowychowaniu. Kolejnym bardzo ważnym punktem są praktyki życia religijnego: modlitwa, udział we Mszy Świętej, przystępowanie do sakramentów świętych. Istotne jest także kształtowanie postawy moralnej czyli otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka.