Pomniki historii

Meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach stanowią niespotykane nigdzie indziej materialne źródło dziejów islamu i Tatarów na ziemiach polskich. Są dowodem bogactwa kulturowego i tolerancji religijnej na terenie dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Są też wyjątkowym świadectwem wielowiekowego funkcjonowania społeczności muzułmańskiej w państwie chrześcijańskim i zachowania jej odrębności przy jednoczesnej asymilacji, co doskonale potwierdzają zabytki językowe w postaci inskrypcji nagrobnych spisanych w języku polskim przy użyciu alfabetu arabskiego. Meczety w sposób wyjątkowy łączą tradycje islamu z lokalnymi zwyczajami w budownictwie sakralnym. Wraz z mizarami stanowią materialne dziedzictwo pokoleń muzułmanów, których ojcowie i synowie stawali w obronie Rzeczpospolitej – uważanej przez nich za własną ojczyznę. Choć dzisiaj na co dzień służą niewielkiej grupie wiernych, w skali kraju stanowią niezaprzeczalną materialną i niematerialną wartość.