Polskie 100 lat

Wraz z objęciem władzy w Związku Radzieckim przez Michaiła Gorbaczowa, w latach 1985 - 86, zaczęły zachodzić głębokie zmiany. Główny nurt „Solidarności” z Lechem Wałęsą opowiadał się za osiągnięciem porozumienia z władzą PZPR. W 19