Polskie 100 lat

Okres 16 miesięcy legalnej działalności NSZZ „Solidarność” był czasem swoistego festiwalu wolności w zniewolonym kraju. Pomiędzy sierpniem 1980 roku, czyli podpisaniem porozumień sierpniowych w Gdańsku a 13 grudnia 1981 roku, dniem wprowa