Polska 1050

Zakony i klasztory już od zarania były ośrodkami życia duchowego. Wypracowały nowe formy teologii, kultura, a także życia w społeczeństwie. Jest wielce prawdopodobne, że wśród pierwszych misjonarzy byli mnisi. Dopiero jednak z osobą św. Wojcie