Ostoja

Głównym tematem odcinka jest woda i jej wpływ na środowisko przyrodnicze i wszelkie żyjące w nim organizmy. Po latach suszy tej wiosny powróciły rozlewiska w dolinach Narwi i Biebrzy, a wraz z nimi życie cennej awifauny na podmokłych ob