Okrągły Stół. Droga, czas, kontrowersje.

Jak na przemiany w Polsce wpłynęły zmiany w Związku Radzieckim i dojście do władzy Michaiła Gorbaczowa? O pierestrojce i jej polskich reperkusjach mówią m.in.: Jadwiga Staniszkis i Bogdan Borusewicz.