Marzyciele

Henryk Jordan był lekarzem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainspirowany rozwiązaniami amerykańskimi założył w 1888 r. Park Miejski w Krakowie. Był to pierwszy w Polsce ogród gier i zabaw ruchowych. Tu odbywały się ćwiczenia fizyczne prowadzone nieodpłatnie dla dzieci i młodzieży szkolnej pod stałą opieką pedagogiczną. Doktor Jordan zorganizował także oddziały przysposobienia wojskowego (pierwszy Pułk Dzieci Krakowskich), przewidując konieczność przygotowania młodzieży w tym kierunku przed I wojną światową. Dbałość o rozwój intelektualny młodego pokolenia w połączeniu z rozwojem fizycznym, to była także droga do niepodległości. W programie przewodnik zaprowadzi nas do pierwszego w Polsce ogrodu jordanowskiego. A tuż obok tego parku miejsce symboliczne – Oleandry, z których w 1914 r. wyruszyła po niepodległość Pierwsza Kompania Kadrowa.