Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie tolerancji. Twórcą ważnej koncepcji tolerancji, która legła u podstaw porządku liberalnego najpierw w Wielkiej Brytanii, a później w Europie jest John Locke, autor „Listu o tolerancji”. Z kolei Thomas Paine uważał, że Tolerancja nie jest przeciwieństwem nietolerancji, ale jej kalką. Czy tolerancja jest czymś złym? Czy brak tolerancji nie jest czymś anachronicznym?