Kronos

Profesor Piotr Nowak wraz z zaproszonymi do studia gośćmi poddaje analizie pojęcie – barbarzyńców. W starożytnej Grecji mianem barbarzyńcy określano każdego cudzoziemca, w Rzymie za barbarzyńcę uważano każdego kto nie był Rzymianinem lub Grekiem. Współcześnie barbarzyńca to człowiek okrutny, niecywilizowany, nie znający kultury europejskiej. Czy współcześni barbarzyńcy respektują jakiekolwiek zasady? Czy człowiek bez kultury jest barbarzyńcą, czy też ten, który jej nie rozumie? Czy kultura wykształciła mechanizmy samoobrony przed barbarzyństwem?