Jak było?

Od 15 do 21 grudnia 1948 roku w Warszawie odbywał się Kongres Zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Tym samym powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Miała ona prowadzić naród do „socjalizmu według drogowskazu marksizmu i leninizmu”. Stalinizacja Polski stawała się faktem. Było to zwieńczenie procesu trwającego od 1944 roku, kiedy to komuniści , stosując terror, zaczęli obejmować władzę na ziemiach polskich. Więzienia zapełniły się działaczami podziemia niepodległościowego. Wielu z nich zginęło.


Prześladowania dotknęły również Kościół katolicki. W 1953 roku aresztowano Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Kontroli władz podlegała kultura. Obowiązującym kierunkiem w sztuce został socrealizm. Przemysł i gospodarstwa rolne zostały skolektywizowane. Zlikwidowany został handel prywatny. Wszystko to odbywało się w myśl sprawdzonych sowieckich wzorów. Bo jak mawiał Stalin, „tam, gdzie żołnierz Armii Czerwonej postawi stopę, tam sięga władza sowiecka”.