Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S.A. w portalu tvp.pl

Z dniem 14.05.2020r. weszły w życie zmiany do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S. A. w portalu tvp.pl. Regulamin ważny do 13.05.2020r. dostępny jest TUTAJ.
Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na dotychczas dostarczone Użytkownikowi Usługi, jednakże akceptacja zmienionego Regulaminu jest niezbędna w celu dalszego korzystania z Portalu.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S. A. w portalu tvp.pl


I. Definicje
 Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

TVP – Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 286 596 500,00 zł.

Abonament RTV
– opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w wysokości określonej rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry.

Cennik - wykaz wysokości opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: https://vod.tvp.pl/page/cennik,1653651.

Dostęp Cykliczny
- dostęp Użytkownika do Strefy ABO uzyskany na podstawie wyrażenia przez niego zgody na Płatności Cykliczne.

Integrator SMS
- DA Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-189, przy ul. Inflancka 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704753, NIP: 5252730019.

Karta płatnicza - karta płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Kod Dostępu – ciąg znaków ustalany w celu umożliwienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do dowolnego Materiału udostępnianego za opłatą, nabywany przez Użytkownika za pośrednictwem Integratora SMS albo Operatora płatności albo otrzymany przez Użytkownika od podmiotu trzeciego dokonującego opłaty.

Konto Użytkownika
– indywidualne konto Użytkownika znajdujące się na Portalu, zarejestrowane w sposób określony w punkcie V Regulaminu, umożliwiające dostęp do wybranych Usług.

Materiał
– każda treść udostępniana przez TVP w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania, w tym treści w postaci tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej.

Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Okres Rozliczeniowy – okres, na jaki, Użytkownik uzyskuje Dostęp Cykliczny do Strefy ABO, z tytułu dokonania jednej Płatności Cyklicznej, tj. 30 (trzydzieści) następujących po sobie dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem pkt VIb ust. 10.

Operator płatności – Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, o numerze NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 4.000.000,00 PLN.

Płatność Cykliczna - płatność za kolejne Okresy Rozliczeniowe realizowana poprzez obciążenie Karty płatniczej na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika do czasu wyrażenia przez niego rezygnacji.

Poczta Polska - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony.

Polityka prywatności – dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna pod adresem: https://vod.tvp.pl/page/polityka-prywatnosci,145484.

Portal – każdy portal, serwis, platforma lub strona internetowa należące do TVP, w szczególności dostępne pod adresem www.tvp.pl, www.vod.tvp.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin oraz regulaminy szczegółowe dot. korzystania z poszczególnych Usług, o których mowa w pkt II ust. 5.

Strefa ABO – strefa Portalu zawierająca Usługi, do których dostęp przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który ma aktywne Konto Użytkownika oraz uzyska dostęp w sposób określony w Regulaminie.

Urządzenie – jakiekolwiek urządzenie elektroniczne dysponujące przeglądarką www umożliwiającą uruchomienie Portalu.

Usługi – dostarczanie treści cyfrowych, w szczególności Materiałów, w celu ich odtworzenia przy użyciu przeglądarki internetowej, oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez TVP w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, Konta Użytkownika, Newsletter lub inne.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

II. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez TVP w ramach Portalu.
2. W ramach Portalu świadczone są w szczególności następujące Usługi:
 1) Udostępnianie Materiałów bezpłatnie;
 2) Udostępnianie Materiałów na podstawie Kodu Dostępu (Materiały płatne);
 3) Udostępnianie Materiałów w ramach Strefy ABO;
 4) Newsletter.
3. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług naliczane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w wysokościach określonych w Cenniku.
4. Użytkownicy, którzy wykażą w sposób określony w pkt VIa, że opłacają Abonament RTV lub zostali zwolnieni z obowiązku uiszczania Abonamentu RTV mogą uzyskać dostęp do Strefy ABO w ramach Abonamentu RTV.
5. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
6. Korzystanie z poszczególnych Usług może być przez TVP ograniczone dla Użytkowników uzyskujących dostęp do sieci Internet spoza określonego terytorium.
7. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług w ramach Portalu:
 1) na komputerach przenośnych lub stacjonarnych wymagane/y/a jest:
   a. łącze o przepustowości co najmniej 2 Mbit/s,
   b. przeglądarka obsługująca standard HTML5, w szczególności: Google Chrome 34, Mozilla Firefox 30, Safari 5, Internet Explorer 9, MS Edge,
   c. system operacyjny w wersji co najmniej Windows 7 , Ubuntu 13,
   d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
   e. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
 2) Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym nie starszym niż iOS 7.0 lub Android 4.03.
8. W przypadku wątpliwości w zakresie technicznych możliwości korzystania z Usług, w szczególności ze względu na oprogramowanie zainstalowane na Urządzeniu Użytkownika, Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@tvp.pl
9. TVP świadczy Użytkownikowi Usługi w ramach Portalu na podstawie umowy zawieranej pomiędzy TVP a Użytkownikiem, na warunkach określonych niniejszym regulaminem. W czasie świadczenia Usług Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
10. TVP wyraża wolę związania się umową świadczenia Usług z chwilą udostępnienia danej Usługi na stronach Portalu. Użytkownik wyraża wolę związania się umową świadczenia Usług z chwilą zażądania uruchomienia danej Usługi (lub ewentualnie w innej chwili określonej w Regulaminie szczegółowym dotyczącym tej Usługi), przy czym w przypadku Materiałów udostępnianych za opłatą do zawarcia umowy między TVP a Użytkownikiem dochodzi z chwilą zamówienia przez Użytkownika Kodu Dostępu od TVP albo otrzymania przez Użytkownika Kodu Dostępu od podmiotu trzeciego dokonującego opłaty, a w przypadku Usług świadczonych w Strefie ABO z chwilą dokonania przez Użytkownika wyboru sposobu dostępu do Strefy ABO. Warunkiem zawarcia umów o świadczeniu Usług jest zaakceptowanie Regulaminu, przy czym TVP może uzależnić korzystanie z danej Usługi od wyrażenia akceptacji Regulaminu w formie elektronicznej.

11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się:
1) przestrzegać zakazu dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
2) nie korzystać z Materiałów i innych elementów Portalu lub Portalu jako całości w jakikolwiek sposób wykraczający poza dozwolony Regulaminem;
3) nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci TVP oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usług lub ich składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu, w szczególności zakazane jest:
  a. utrudnianie innym osobom korzystania z Portalu;
  b. obchodzenie jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych, w szczególności ograniczających korzystanie z Usług Użytkownikom spoza określonego terytorium;
4) nie wykorzystywać Portalu w celu gromadzenia danych osobowych lub innych informacji dotyczących innych Użytkowników Portalu;
5) nie udostępniać oraz stosować odpowiednie środki, w celu uniemożliwienia osobom małoletnim dostępu do Materiałów, przeznaczonych dla osób pełnoletnich;
6) nie zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, ani zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Materiału, w całości bądź we fragmentach;
12. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności ust. 11 powyżej, uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usług danemu Użytkownikowi.
13. TVP kwalifikuje i oznacza Materiały i inne przekazy wskazując kategorię wiekową Użytkowników, dla których są przeznaczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w taki sposób, aby Użytkownik mógł z łatwością zapoznać się z oznaczeniem zarówno w chwili wyboru Materiału, jak i w trakcie jego trwania, przy użyciu oznaczeń wskazanych pod adresem: https://vod.tvp.pl/page/legenda,22888812. W szczególności Materiały zawierające treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub przemoc, oznaczane są jako przeznaczone dla osób pełnoletnich (oznaczenie: czerwony klucz). Jeżeli dany Materiał oznaczony jest jako przeznaczony dla osób pełnoletnich, korzystanie z niego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat. TVP może ograniczyć dostęp do materiałów przeznaczonych dla osób pełnoletnich lub wprowadzić funkcjonalność służącą do potwierdzenia pełnoletniości Użytkownika.
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje również w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne i odbiorniki telewizyjne.

III. Zasady udostępniania Materiałów
 

1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów i innych elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz TVP.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Materiałów na zasadach i w czasie określonych w Regulaminie.
3. TVP nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy TVP a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od TVP, w tym od urządzania, na którym dany Materiał jest odtwarzany.
4. TVP zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych na Portalu.
5. TVP dostarcza Użytkownikowi Materiały bezpłatnie albo za opłatą. W przypadku dostępu bezpłatnego oraz gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału w Strefie ABO w ramach Abonamentu RTV, uzyskanie dostępu do Materiału może być uzależnione od zapoznania się przez Użytkownika z przekazem handlowym.
6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału płatnego przy użyciu Kodu Dostępu poprzez aktywację Kodu Dostępu w sposób i w terminie określonym w ust. 8, w chwili żądania. Szczegółowe informacje na temat ceny Materiałów płatnych, dostępnych wartości Kodów Dostępu i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać Materiał lub Materiały korzystając z Kodu Dostępu od momentu jego otrzymania, określone są w Cenniku.
7. Użytkownik nabywa Kod Dostępu za pośrednictwem Operatora Płatności albo Integratora SMS w wyniku wniesienia opłaty albo otrzymuje Kod Dostępu od podmiotu trzeciego. Dostarczenie Kodu Dostępu za pośrednictwem Operatora Płatności lub Integratora SMS następuje na zasadach określonych przez te podmioty, w szczególności poprzez wysłanie go do Użytkownika przy wykorzystaniu krótkiej wiadomości tekstowej na podany przez niego numer telefonu lub wiadomości e-mail na podany przez niego adres e-mail.
8. Aktywacja Kodu Dostępu następuje poprzez wpisanie go w wyznaczonym miejscu na stronach Portalu, tj. w zakładce dot. sposobu płatności za dany Materiał (otwieranej w efekcie żądania przez przeglądarkę Użytkownika odtworzenia danego Materiału udostępnianego za opłatą) z chwilą zażądania uruchomienia danego Materiału przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki.
9. W przypadku, gdy dla danego Urządzenia aktywny jest jeszcze aktywowany wcześniej Kod Dostępu, aktywacja nowego Kodu Dostępu nastąpi automatycznie w chwili zakończenia aktywności aktywowanego wcześniej Kodu Dostępu.
10. Kod Dostępu traci ważność i nie może być powtórnie użyty, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług, ani zwrotu opłaty wniesionej w celu jego uzyskania:
 1) w chwili jego pierwszego wpisania w wyznaczonym miejscu na stronach Portalu;
 2) jeżeli Użytkownik nie dokonał jego aktywacji w ciągu 30 dni od momentu jego wygenerowania;
 3) jeżeli Użytkownik po aktywacji Kodu Dostępu na urządzeniu mobilnym lub odbiorniku telewizyjnym usunął aplikację, z której dokonał aktywacji Kodu Dostępu.
11. Ryzyko utraty Kodu Dostępu w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.
12. Po wpisaniu Kodu Dostępu Materiał może być odtwarzany wielokrotnie w ciągu 24 godzin od chwili wpisania Kodu Dostępu (z wyłączeniem Materiałów nadawanych na żywo, które mogą być odtwarzane wyłącznie w trakcie trwania transmisji) i wyłącznie na tym Urządzeniu, a w jego ramach wyłącznie w tej przeglądarce internetowej, na których dokonano wpisania Kodu Dostępu. Usunięcie plików cookies z przeglądarki, o której mowa w zdaniu poprzednim uniemożliwia dalsze korzystanie z Materiału.

IV. Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu TVP rozpoczęło spełnianie świadczenia dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go przez TVP o utracie prawa odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Użytkownik aktywował Kod Dostępu zgodnie z pkt III ust. 8 lub wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia na jego rzecz Usług w Strefie ABO.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email - pomoc@tvp.pl lub w formie pisemnej na adres ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest dostępny TUTAJ.
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy TVP zwróci Użytkownikowi uzyskaną od Użytkownika opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

V. Konto Użytkownika
 

1. TVP umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Konta Użytkownika.
2. Konto Użytkownika może zarejestrować osoba, która ukończyła 16 lat.
3. Jeden Użytkownik może posiadać nie więcej niż jedno Konto w Serwisie.
4. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania przez Użytkownika Konta Użytkownika, w szczególności zarejestrowanie Konta Użytkownika jest konieczne w celu uzyskania dostępu do Strefy ABO. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być wskazany na odpowiednich stronach Portalu lub w regulaminach szczególnych dotyczących danych Usług.
5. Wniosek o rejestrację Konta Użytkownika składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu, a w szczególności:
 1) podanie działającego adresu poczty elektronicznej;
 2) wybranie: nazwy wyświetlanej i hasła;
 3) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez TVP;
 4) oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Polityki prywatności i akceptacją Regulaminu.
6. Rejestracja Konta Użytkownika następuje, w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego w wyniku połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
7. Po pozytywnym przejściu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje Konto Użytkownika, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Portalu. Korzystanie z niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Portalu wymaga dokonania stosownej opłaty, zgodnie z Regulaminem i Cennikiem.
8. TVP nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie, w przypadku kiedy nie ponosi winy za takie udostępnienie lub przejęcie.
9. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta Użytkownika poprzez zaznaczenie opcji „Usuń Konto”. Usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących TVP nie uprawnia go do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi będące w trakcie trwania.

VI. Strefa ABO

1. Strefa ABO zawiera Usługi, do których dostęp przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który ma aktywne Konto Użytkownika, a ponadto posiada zarejestrowany odbiornik telewizyjny i opłaca Abonament RTV lub został zwolniony z obowiązku uiszczania Abonamentu RTV lub wykupi Dostęp Cykliczny lub Dostęp 30 dniowy. Z chwilą dokonania przez Użytkownika wyboru sposobu dostępu do Strefy ABO następuje pomiędzy TVP a Użytkownikiem zawarcie dodatkowej umowy o świadczeniu Usług w Strefie ABO.
2. W ramach Strefy ABO Użytkownik otrzymuje dostęp do Materiałów znajdujących się w danym momencie w katalogu dostępnym pod adresem internetowym: https://vod.tvp.pl/strefa-abo. Katalog Materiałów dostępnych w ramach Strefy ABO podlega zmianom.
3. Użytkownik może uzyskać dostęp do Strefy ABO w ramach:
 1) Abonamentu RTV,
 2) Dostępu Cyklicznego,
 3) Dostępu 30 dniowego.
4. Będąc zalogowanym w Strefie ABO Użytkownik może wyświetlać jednocześnie nie więcej niż cztery Materiały, niezależenie od liczby używanych w tym celu urządzeń i przeglądarek internetowych.


VIa. Dostęp w ramach Abonamentu RTV

1. Użytkownik posiadający zarejestrowane Konto Użytkownika, który jest osobą fizyczną, posiadającą zarejestrowany odbiornik telewizyjny i opłacającą Abonament RTV lub zwolnioną z obowiązku uiszczania Abonamentu RTV może uzyskać dostęp do Strefy ABO, jeżeli wybierając rodzaj dostępu do Strefy ABO wybierze opcję "w ramach abonamentu RTV" oraz pozytywnie przejdzie weryfikację opłacania Abonamentu RTV.
2. Uzyskanie dostępu do Strefy ABO w ramach Abonamentu RTV wymaga podania w Koncie Użytkownika jego imienia i nazwiska oraz numeru abonenta, tj. ośmiu ostatnich cyfr indywidualnego rachunku do opłacania Abonamentu RTV przypisanego do danego Użytkownika oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pocztę Polską w celu uzyskania dostępu do Strefy ABO w ramach Abonamentu RTV. Jeden numer abonenta Abonamentu RTV może być jednocześnie przypisany do jednego Konta Użytkownika.
3. Uzyskanie dostępu do Strefy ABO następuje w momencie potwierdzenia przez Pocztę Polską uiszczenia przez Użytkownika opłaty za Abonament RTV za miesiąc, w którym Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pocztę Polską w celu uzyskania dostępu do Strefy ABO w ramach Abonamentu RTV oraz za miesiąc poprzedzający miesiąc wyrażenia tej zgody albo informacji o tym, że Użytkownik został zwolniony z obowiązku uiszczania opłat za Abonament RTV.
4. Dostęp do Strefy ABO jest aktywny przez 31 dni od dnia pozytywnej weryfikacji opłacenia przez Użytkownika Abonamentu RTV lub zwolnienia Użytkownika z płacenia Abonamentu RTV. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przeprowadzana jest automatycznie raz w miesiącu i wymaga każdorazowego wyrażenia przez Użytkownika zgody. Jedynym skutkiem negatywnego wyniku weryfikacji jest zablokowanie dostępu do Strefy ABO (w szczególności Poczta Polska nie wykorzysta tego wyniku w ramach swojej działalność jako operatora wyznaczonego do poboru Abonamentu RTV).

VIb. Dostęp Cykliczny
 
1. Użytkownik otrzymuje Dostęp Cykliczny w przypadku realizacji Płatności Cyklicznych do czasu wyrażenia przez niego rezygnacji.
2. Realizacja Płatności Cyklicznych możliwa jest tylko przy użyciu Karty płatniczej, a jej warunkiem jest udzielenie przez Użytkownika wobec TVP wyraźniej i uprzedniej zgody przez posiadacza Karty płatniczej.
3. Użytkownik może dokonać rezygnacji z Dostępu Cyklicznego w każdym momencie ze skutkiem na koniec trwającego Okresu Rozliczeniowego, korzystając ze swojego Konta Użytkownika. W przypadku rezygnacji z Dostępu Cyklicznego, oznaczającego jednoczesne cofnięcie zgody na realizację przyszłych Płatności Cyklicznych, Użytkownik otrzyma możliwość dokonania nowego wyboru sposobu dostępu do Strefy ABO na swoim Koncie Użytkownika po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, w którym zrezygnował z Płatności Cyklicznych.
4. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z Płatności Cyklicznych przed datą rozliczenia w danym Okresie Rozliczeniowym, upoważnia TVP do pobrania Płatności Cyklicznych za kolejny Okres Rozliczeniowy.
5. Po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na realizację Płatności Cyklicznych Użytkownik przekierowany jest na stronę Operatora Płatności, na której podaje dane Karty płatniczej dla celów dokonywania Płatności Cyklicznych.
6. Płatności Cykliczne za kolejne Okresy Rozliczeniowe zostaną pobrane za pośrednictwem Karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika w Koncie Użytkownika.
7. W razie braku środków na Karcie płatniczej podanej przez Użytkownika lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej pobranie płatności za kolejny Okres Rozliczeniowy, Użytkownik traci dostęp do Strefy ABO z dniem zakończenia opłaconego Okresu Rozliczeniowego.
8. Zgoda Użytkownika na realizowanie Płatności Cyklicznych może wymagać odnowienia po upływie określonego terminu, o czym TVP będzie informowało Użytkownika zwracając się do niego z prośbą o ponowne wyrażenie zgody na realizację Płatności Cyklicznych.
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem realizacja Płatności Cyklicznych przez Operatora Płatności odbywa się na podstawie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Płatności. Bezpłatny okres próbny
10. Użytkownik w przypadku wyboru Dostępu Cyklicznego oraz wyrażania zgody na realizację Płatności Cyklicznych może rozpocząć Dostęp Cykliczny od bezpłatnego okresu próbnego trwającego 14 dni. Bezpłatny okres próbny traktowany jest jak odrębny Okres Rozliczeniowy i umożliwia Użytkownikowi wypróbowanie Strefy ABO.
11. Z bezpłatnego okresu próbnego jeden Użytkownik może skorzystać tylko jeden raz.
12. Jeżeli Użytkownik nie zrezygnuje z Dostępu Cyklicznego przed upływem bezpłatnego okresu próbnego, za następny Okres Rozliczeniowy zostanie pobrana od niego opłata na podstawie udzielonej przez niego zgody na Płatności Cykliczne.

VIc. Dostęp 30-dniowy
 
1. Użytkownik może uzyskać na okres 30 dni jednorazowy dostęp do strefy ABO wybierając Dostęp 30 dniowy do Strefy ABO oraz dokonując płatności zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem.
2. Użytkownik dokonuje zapłaty na stronie Operatora Płatności wybierając jedną z metod płatności udostępnionych na stronie Operatora Płatności.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem realizacja płatności za Dostęp 30 dniowy odbywa się na podstawie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora Płatności.

VII. Newsletter
 
1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności telewizyjnej, działalności TVP.
2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego Regulaminu i postanowień Polityki prywatności lub odpowiednie ustawienie preferencji w ramach Konta Użytkownika.
3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez TVP informacji handlowych pochodzących od TVP. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronach Portalu.
4. Rezygnacja z usługi Newsletter wymaga połączenia się ze stroną TVP przy pomocy adresu internetowego znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.


VIII. Kontakt z TVP i reklamacje

1. Użytkownik może przekazać swoje opinie, uwagi oraz pytania dotyczące w szczególności programów TVP, Portalu, zasad udostępniania Materiałów, konkursów SMS oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich:
 1) przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie: https://www.tvp.pl/kontakt. W tym celu niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska i kodu pocztowego Użytkownika w oraz akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień Polityki prywatności;
 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@tvp.pl;
 3) listownie, przesyłając wiadomość na adres TVP: Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,
 4) telefonicznie pod numerem telefonu: (22) 547 44 50
2. Wszelkie reklamacje, w szczególności z tytułu niedostarczenia Kodu Dostępu mimo dokonania płatności, nieprawidłowego przebiegu odtwarzania Materiałów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kodu Dostępu w trakcie lub po jego aktywacji oraz nieprawidłowości weryfikacji opłaconego Abonamentu RTV należy zgłaszać TVP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@tvp.pl lub formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 1.
3. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2, powinno zawierać przynajmniej:
 1) adres e-mail lub adres, na który należy kierować korespondencję do Użytkownika,
 2) opis przedmiotu reklamacji, w tym w szczególności Kod Dostępu jeśli jego dotyczy reklamacja, datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem, numer telefonu, jeśli płatność była dokonana za pomocą SMS lub dane identyfikujące Użytkownika jako abonenta RTV, o których mowa w pkt V ust. 4 lit. e-f i datę wniesienia Abonamentu RTV,
 3) adresu e-mail podanego w Koncie Użytkownika - w przypadku reklamacji Usług dostępnych przez Strefę ABO.
4. TVP udzieli odpowiedzi na reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 2 nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni.
5. TVP przekaże Użytkownikowi odpowiedź na reklamację zgodnie z ust. 4 na piśmie na papierze lub w ramach wiadomości e-mail na adres wskazany przez niego zgodnie z ust. 3 lit. a.

IX. Ochrona danych osobowych

Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu pod adresem polityka-prywatnosci.tvp.pl.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa tel. (22) 597-30-00 fax (22) 597-31-80 www.krrit.gov.pl
3. Niniejszy regulaminu wchodzi w życie z dniem 14 maja 2020 r.
4. Regulamin może być zmieniany przez TVP na zasadach określonych poniżej. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu jego nowa wersja zostanie opublikowana w Portalu wraz ze wskazaniem daty jego wejścia w życie. Relacje pomiędzy TVP a Użytkownikiem reguluje regulamin obowiązujący w dniu zawarcia umowy o świadczenie danej Usługi do czasu zaakceptowania przez Użytkownika nowego Regulaminu. Skutki niezaakceptowania nowego Regulaminu każdorazowo określa TVP z uwzględnieniem charakteru wprowadzonych w Regulaminie zmian, o czym informuje Użytkownika wraz z publikacją nowego Regulaminu. Do zmian Cennika powyższe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. Zmiany Cennika nie wpływają na uprzednio uzyskany przez Użytkowników Dostęp do Materiałów na podstawie Kodu Dostępu.
5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.