Pożyteczni.pl

Autyzm jest zaburzeniem o nieznanym do tej pory podłożu i nie do końca zbadanym. Przybiera różne postaci – od głębokiego zaburzenia po dużo lżejszą postać, pozwalającą funkcjonować w normalnym życiu. Towarzyszy jednak do końca życia. Problemom autyzmu dzieci i dorosłych oraz organizacjom pożytku publicznego, wspierającym rodziny, w których jest osoba zaburzona, poświęcone jest to wydanie programu. Pomaga im Fundacja „Synapsis" i Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.