Cietrzew – w nadziei na lepsze jutro

Z uwagi na znaczny spadek liczebności cietrzewia na przełomie lat 70. w Polsce, kurak ten został objęty ścisłą ochroną gatunkową a tokowiska ochroną strefową. Cietrzew jest wpisany do Polskiej czerwonej księgi zwierząt jako gatunek zagrożony (EN) oraz wymieniony jest w I, II i III załączniku Dyrektywy Ptasiej. Obecnie lokalnie zatrzymano szybkie wymieranie tego gatunku, ale konieczne jest podjęcie działań mających na celu określenie aktualnej liczebności cietrzewia w Polsce, zidentyfikowanie jego największych zagrożeń, poprawę warunków siedliskowych, a co najważniejsze zwiększenie liczebności. Konieczne jest również zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia. Środki finansowe na realizację zadań w projekcie będą pochodziły z funduszu leśnego i środków własnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.