Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S.A. w portalu tvp.pl

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

TVP – Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł.

Abonament RTV – opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. w wysokości określonej rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry, w związku z wniesieniem których Użytkownicy uzyskują możliwość korzystania z Profilu Strefa Widza w ramach Portalu.

Cennik – strona internetowa Portalu pod adresem: http://avod.tvp.pl/vod/cennik, zawierająca aktualne ceny Materiałów płatnych, wartość Pakietów i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać Materiał lub Materiały korzystając z Kodu Dostępu od momentu jego otrzymania.

Forum dyskusyjne – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat oraz prowadzenia dyskusji z innymi Użytkownikami na stronach Portalu.

Integrator SMS – RMS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Cisowej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000344718, o kapitale zakładowym w kwocie 105.000 zł, NIP: 712-319-10-01Kod Dostępu – ciąg znaków ustalany w celu umożliwienia Użytkownikowi autoryzowanego dostępu do Projekcji jednego lub więcej Materiałów, pozwalający na identyfikację Użytkownika.

Komputer – komputer stacjonarny, laptop lub netbook.

Materiał – pojedynczy materiał audiowizualny udostępniany przez TVP odpłatnie bądź nieodpłatnie w ramach Portalu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub w formie nadania.

Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Operator płatności – Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, o numerze NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 4.000.000,00 PLN.

Opłata – kwota pieniężna wnoszona przez Użytkownika na rzecz TVP w celu uzyskania Kodu Dostępu za pośrednictwem Operatora płatności albo Integratora SMS, zgodna z Cennikiem zamieszczonym na stronach internetowych Portalu.

Pakiet – Kod Dostępu pozwalający, przez wskazany w Cenniku okres, na uruchomienie przypisanej mu w Cenniku liczby Projekcji dowolnie wybranych Materiałów płatnych.

Portal – internetowa platforma TVP dostępna pod adresem www.tvp.pl.

Profil, Twój Profil – usługa polegająca na utrzymywaniu indywidualnego konta Użytkownika.

Profil Strefa Widza – Profil Użytkownika posiadającego zarejestrowany odbiornik telewizyjny i opłacającego Abonament RTV, umożliwiający mu korzystanie z Portalu na zasadach preferencyjnych w stosunku do pozostałych Użytkowników, określonych w niniejszym Regulaminie.

Projekcja – odtworzenie Materiału przy pomocy wskazanego przez TVP programu komputerowego przeznaczonego do tego celu, w wyniku transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. ”streaming”) lub progressive download Materiału, realizowanej przez Użytkownika na stronach Portalu.

Urządzenie – Urządzenie mobilne lub Komputer.

Urządzenie mobilne – urządzenie przenośne, możliwe do utrzymania w dłoni, umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przetwarzanie danych, w szczególności telefony komórkowe, smartfony, tablety.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez TVP w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiałów, dostarczaniu informacji, Profil, Newsletter lub inne.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.II. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez TVP na stronach Portalu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
4. W celu prawidłowego korzystania z Usług:
1) na Komputerach wymagane/y/a jest:
a. łącze o przepustowości co najmniej 2 Mbit/s,
b. przeglądarka obsługująca standard HTML5, w szczególności: Google Chrome 34, Mozilla Firefox 30, Safari 5, Internet Explorer 9,
c. system operacyjny w wersji co najmniej Windows Vista, Ubuntu 13,
d. odtwarzacz Windows Media Player wersja 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub 11 oraz aktualna wersja programu Microsoft Silverlight lub ekwiwalent dla platformy Ubuntu,
e. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”,
f. w przypadku niektórych części Portalu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne: I. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”),
II. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej,
III. zainstalowania lub uruchomienie programu Windows Media Player w wersji 10 (wraz z zalecanymi aktualizacjami) lub nowszej albo oprogramowania umożliwiającego odtworzenie materiałów audiowizualnych zabezpieczonych przed kopiowaniem technologią Windows Media Digital Rights Management 10.
2) Na urządzeniach mobilnych – wymagane jest posiadanie urządzenia z systemem operacyjnym nie starszym niż iOS 7.0 lub Android 4.03.
5. TVP nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniu Użytkownika. W przypadku wątpliwości w zakresie technicznych możliwości korzystania z Usług Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia wysyłając wiadomość e-mail na adres: pomoc@itvp.pl6. Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści znajdujących się na stronach internetowych, składających się na Portal, zostaje zawarta w momencie nawiązania połączenia przez urządzenie informatyczne Użytkownika z serwerami, na których umieszczony jest Portal, i rozwiązana w momencie zakończenia połączenia z tymi serwerami. W tym czasie użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
7. Warunkiem zawarcia umów udostępniania Użytkownikowi Materiału lub zarejestrowania Profilu jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a sposób ich zawarcia i rozwiązania określony jest w częściach regulaminu regulujących świadczenie tych Usług.
8. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których TVP ustanowiło regulaminy szczegółowe, w szczególności usługi zapewnienia dostępu do Forum dyskusyjnego, określają te regulaminy.
9. Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu reguluje Polityka prywatności, dostępna na stronach internetowych Portalu. Podając jakiekolwiek dane osobowe Użytkownik oświadcza, że ukończył 18 lat albo działa pod nadzorem i za zgodą opiekunów prawnych.
10. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci TVP oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także samowolnej ingerencji w kształt lub treść stron internetowych Portalu.
11. Jeżeli część Usługi oznaczona jest jako adresowana do osób pełnoletnich, korzystanie z nich jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o ukończeniu 18 lat.III. Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Materiałów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz TVP.
2. TVP udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Materiałów na zasadach i w czasie określonym w części IV niniejszego regulaminu.
3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
4. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Materiału lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Materiału, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
6. Jeżeli Materiał udostępniany jest w technice przesyłu strumieniowego (ang. „streaming”) lub progressive download, Użytkownik nie ma prawa zapisywać Materiału z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych.IV. Zasady udostępniania Materiałów

A. Informacje ogólne
1. TVP nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów ani parametrów jakości Projekcji. Parametry jakości Projekcji są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy TVP a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od TVP.
2. TVP zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia lub zaprzestania Projekcji w części lub w całości.
3. TVP zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów z oferty lub ograniczenia dostępu do nich do określonego terytorium, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu.
4. TVP nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Materiałów z przyczyn od niej niezależnych.
5. Korzystanie przez Użytkownika ze stron internetowych Portalu lub z Materiałów w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Projekcji dla danego Użytkownika.
6. Uruchomienie Projekcji Materiału jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
7. Wraz z pierwszym odtworzeniem Materiału Użytkownik uzyskuje niewyłączną i nieprzenoszalną licencję do korzystania z Materiału poprzez jego Projekcję.B. Dystrybucja Materiałów nieodpłatnych

1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie Projekcji na stronach Portalu.
2. Licencja udzielana jest na czas trwania Projekcji danego Materiału.
3. Uruchomienie Projekcji Materiału, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

C. Dystrybucja Materiałów płatnych
1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału płatnego poprzez uruchomienie Projekcji, co jest możliwe:
a. po wprowadzeniu prawidłowego Kodu Dostępu lub
b. po zalogowaniu się do Profilu Strefa Widza (dotyczy wyłącznie płatnych materiałów prapremierowych, tj. dostępnych na Portalu przed ich pierwszą emisją w programach TVP).
2. Uruchomienie Projekcji wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
3. Uruchomienie Projekcji Materiału płatnego jest możliwe wyłącznie na Komputerach.
4. Użytkownik uzyskuje Kod Dostępu w wyniku wniesienia Opłaty. Szczegółowe informacje na temat sposobu wnoszenia Opłaty, Ceny Materiałów płatnych, wartość Pakietów i długość okresu, przez jaki Użytkownik może odtwarzać Materiał lub Materiały korzystając z Kodu Dostępu od momentu jego otrzymania, określone są na stronach Portalu, w zakładce Cennik.
5. Dostarczenie Kodu Dostępu następuje poprzez wysłanie go do Użytkownika przy wykorzystaniu krótkiej wiadomości tekstowej na podany przez niego numer telefonu. Aktywacja Kodu Dostępu następuje poprzez wpisanie go (w przypadku Pakietu– wpisanie go po raz pierwszy) w wyznaczonym miejscu na stronach Portalu i rozpoczęcie Projekcji. W przypadku, gdy dla danego Urządzenia aktywny jest jeszcze aktywowany wcześniej Kod Dostępu, aktywacja nowego Kodu Dostępu nastąpi automatycznie w pierwszym dniu po zakończeniu aktywności aktywowanego wcześniej Kodu Dostępu.
6. Kod Dostępu traci ważność, jeżeli Użytkownik nie dokonał jego aktywacji zgodnie z ust. 5 w ciągu 30 dni od momentu jego zakupu. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłaty.
7. Ryzyko utraty Kodu Dostępu w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.
8. W ramach uzyskanej licencji Materiał może być odtwarzany wielokrotnie w ciągu 24 godzin od chwili jego pierwszej Projekcji i wyłącznie na tym Urządzeniu, na którym jej dokonano, z wyłączeniem transmisji nadawanych na żywo.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez złożenie TVP stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wniesienia Opłaty, chyba że przed upływem tego terminu aktywował Kod Dostępu.

D. Odstąpienie od umowy
4. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu aktywował Kod Dostępu.
5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email - pomoc@itvp.pl lub w formie pisemnej na adres ul. J. P. Woronicza 17, 02-625 Warszawa. Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z formularza odstąpienia, którego wzór jest dostępny TUTAJ.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy TVP zwróci Użytkownikowi uzyskaną od użytkownika Opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Opłata zostanie za zgodą Użytkownika zwrócona przelewem na konto przez niego wskazane.V. Twój Profil

1. TVP umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rejestrację indywidualnego Profilu.
2. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać zarejestrowania Profilu, w szczególności Profilu Strefa Widza, przez Użytkownika, co zostanie wskazane na odpowiednich stronach Portalu lub w regulaminach szczególnych dotyczących danych Usług.
3. W ramach usługi Twój Profil TVP umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
a. zapamiętywanie jego indywidualnych preferencji co do Materiałów,
b. uzyskanie informacji o dostępnych Materiałach spełniających określone przez niego kryteria oraz nowościach i promocjach pojawiających się w Portalu, w szczególności w ramach usługi Newsletter (patrz pkt VI),
c. rejestrację Profilu Strefa Widza i korzystanie z Portalu przy jego użyciu.
4. Profil Strefa Widza może zarejestrować każdy Użytkownik posiadający Profil, który jest osobą fizyczną , posiadającą zarejestrowany odbiornik telewizyjny i opłacającą Abonament RTV (tj. Profilu Strefa Widza nie może zarejestrować osoba zwolniona z opłacania abonamentu).
5. Wniosek o rejestrację Profilu składa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronach internetowych Portalu, a w szczególności:
a. podanie działającego adresu poczty elektronicznej;
b. wybranie: nazwy wyświetlanej i hasła;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w lit. a i b przez TVP;
d. akceptacja niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności; przy rejestracji
Profilu Strefa Widza dodatkowo:
e. podanie imienia i nazwiska Użytkownika;
f. podanie numeru abonenta Użytkownika, tj. ośmiu ostatnich cyfr indywidualnego rachunku do wpłat przypisanego do danych, o których mowa w lit. e;
g. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w lit. a,b,e i f oraz informacji na temat uiszczonego przez Użytkownika Abonamentu RTV przez TVP oraz Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy kapitał zakładowy: 774.140.000, w całości wpłacony.
6. Rejestracja Profilu następuje, z zastrzeżeniem ust. 7, w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego w wyniku połączenia się ze stroną Portalu przy pomocy adresu internetowego przesłanego na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
7. Rejestracja Profilu Strefa Widza następuje w momencie potwierdzenia przez Pocztę Polską S.A. opłacenia przez Użytkownika Abonamentu RTV za miesiące: bieżący albo bieżący i poprzedzający złożenie wniosku o rejestrację Profilu Strefa Widza oraz braku zaległości we wnoszeniu Abonamentu RTV za wcześniejsze okresy rozliczeniowe.
8. Profil Strefa Widza jest aktywny przez 31 dni od dnia pozytywnej weryfikacji opłacenia przez Użytkownika Abonamentu RTV. Weryfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim przeprowadzana jest automatycznie raz w miesiącu i wymaga każdorazowego wyrażenia przez Użytkownika zgody, o której mowa w ust. 5 lit. g powyżej. Jedynym skutkiem negatywnego wyniku weryfikacji jest dezaktywacja Profilu Strefa Widza (w szczególności Poczta Polska S.A. nie wykorzysta tego wyniku w ramach swojej działalność jako operatora wyznaczonego do poboru Abonamentu RTV).
9. TVP nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
10. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z usługi Twój Profil poprzez przesłanie na jeden z następujących adresów: pomoc@itvp.pl lub info@itvp.pl wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu”.VI. Newsletter

1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Portalu i innej, w szczególności telewizyjnej, działalności TVP.
2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej w formularzu dostępnym na stronie głównej Portalu oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień „Polityki prywatności” lub odpowiednie ustawienie preferencji w ramach Twojego Profilu.
3. Udostępnienie adresu elektronicznego oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez TVP informacji handlowych pochodzących od TVP. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności”, dostępnym na stronach Portalu.
4. Rezygnacja z usługi newslettera wymaga połączenia się ze stroną TVP przy pomocy adresu internetowego znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi.

VII. Kontakt z TVP i reklamacje

1. Użytkownik może przekazać swoje opinie, uwagi oraz pytania dotyczące w szczególności programów TVP, Portalu, zasad udostępniania Materiałów, konkursów SMS oraz uwagi dotyczące ewentualnego naruszenia praw autorskich przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie: mojatelewizja.tvp.pl W tym celu niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska i kodu pocztowego Użytkownika w oraz akceptację niniejszego regulaminu i postanowień polityki prywatności.
2. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego przebiegu Projekcji, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Kodu Dostępu po jego aktywacji oraz nieprawidłowości weryfikacji opłaconego Abonamentu RTV należy zgłaszać TVP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@itvp.pl lub formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 1.
3. Reklamacje z tytułu niedostarczenia Kodu Dostępu mimo dokonania płatności, należy zgłaszać bezpośrednio do Operatora płatności lub Integratora SMS.
4. Zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 2, powinno zawierać przynajmniej: a. adres e-mail,
b. opis przedmiotu reklamacji, w tym w szczególności kod dostępu, którego dotyczy reklamacja datę i godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, którego dotyczy problem, numer telefonu, jeśli płatność była dokonana za pomocą SMS lub dane identyfikujące Użytkownika jako abonenta RTV, o których mowa w pkt V ust. 5 lit. e-f i datę wniesienia Abonamentu RTV.
5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl
3. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Jak kupować w serwisie?

  1. Wyszukaj interesujący Cię film lub odcinek serialu.
  2. Na stronie z wybranym materiałem zakup jeden z trzech pakietów lub wybierz płatność jednorazową za pomocą SMS lub przelewu. Płatności SMS obsługiwane są również z terenu Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Niemiec.
  3. Po otrzymaniu kodu (przelew / karta -na stronie płatności w systemie DotPay; SMS - w wypadku płatności premium SMS) kliknij w link „Masz już kod? Aktywuj go!"
  4. W wywołanym oknie pop-up wpisz otrzymany kod. Gotowe!
Pamiętaj: na aktywację kodu masz 30 dni od momentu zakupu. Ważność każdej licencji to 24 godziny. Oznacza to, że odtworzony w ramach pakietu/kodu odcinek lub film możesz odtwarzać dowolną ilość razy w ciągu 24 godzin.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję pliki cookies z tej strony